Cursos programats

– Des de septembre a juny (1 any acadèmic).
– Es realitzen de dilluns a divendres a raó de 2, 3 o 4 hores per setmana.
– Horaris compatibles amb els estudis i el treball.
– Cursos organitzats segons els diferents nivells i edats.
– El màxim nombre d´alumnes per classe és de 10.

Cursos per a empreses

– Es realitzen durant tot l´any i els podem fer en les nostres instal.lacions o en la mateixa empresa.
– La Direcció acadèmica del LYCÉE s´encarrega d´organitzar els alumnes i establir els nivells adequats.

Classes particulars

– Durada i temari adaptats a les seves necessitats

Temari:
Bàsic

Nivell A1: Comprèn i utilitza expressions de la vida quotidiana. Se’n surt en intercanvis senzills sempre i quan li parlin a poc a poc, amb claredat i l’ajudin en la formulació de la resposta.

Nivell A2: Comprèn frases i expressions d’ús freqüent (informació personal, compres, feina, etc.). Descriu de forma senzilla aspectes de la seva formació, entorn immediat i àrees de primera necessitat.

Intermedi

Nivell B1: Comprèn els punt principals d’informació general sobre assumptes quotidians de l’entorn social, laboral, etc. Produeix textos senzills sobre temes del seu entorn i interès. Descriu experiències, esdeveniments i raona i explica breument opinions.

Nivell B2: Comprèn les idees principals de textos complexes sobre temes concrets, incloent discussions tècniques de la seva especialitat. Interactua amb parlants nadius amb un cert grau de fluïdesa i espontaneïtat. Produeix textos clars i detallats sobre una gran varietat de temes i explica el seu punt de vista.

Avançat

Nivell C1: Comprèn una àmplia gamma de textos extensos i complexes i reconeix el significat implícit. S’expressa amb fluïdesa i espontaneïtat sense esforç. Utilitza la llengua de forma flexible i efectiva en situacions socials i professionals. Produeix textos clars, detallats i ben estructurats sobre temes complexes mostrant un clar domini.

Nivell C2: Comprèn amb facilitat pràcticament tot allò que escolta o llegeix. Resumeix informació de font parlades o escrites, reconstrueix arguments i fets de forma coherent. S’expressa de forma espontània, amb fluïdesa i precisió, diferenciant matisos de significat inclús en les situacions més complexes.


Col.lectiu: Grups adaptats a edat i nivell
Durada: Curs acadèmic
Horari: A convenir / segons grup
Inici del curs: 1 d semptembre
Preu:

Consultar.


 

Print Friendly, PDF & Email